استان مرحله
استان البرز

دومین جشنواره مطبوعات و رسانه های استان البرز

مرحله داوری
استان کرمان

چهارمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان کرمان

مرحله داوری
استان زنجان

جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی استان زنجان

در انتظار فراخوان